Seisho no sekai: 聖書の世界

1984

Yoshikazu Shirakawa:白川義員=Shirakawa Yoshikazu

고종과 순종, 13x9.4cm, 19세기 말

ko_KRKorean